5.53.01.0001649 – Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Zarządzeniem 77/2019/DSOZ Prezesa NFZ pojawia się nowe świadczenie w katalogu 1c czyli do sumowania: Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Zarządzenie 77/2019/DSOZ pojawia się równocześnie z zarządzeniem 80/2019/DSOZ: pierwsze dodaje produkt do katalogu 1c w podstawowym zarządzeniu 38/2019/DSOZ:

 • poz. 135
 • kod: 5.53.01.0001649
 • Nazwa produktu rozliczeniowego: Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Wartość punktowa: 15
 • Zakresy świadczeń: wszystkie dla trybu: hospitalizacja
 • Uwagi:
  • do rozliczenia niezbędne oświadczenie przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie
   o znacznym stopniu niepełnosprawności, bezwzględne przekazanie kodu uprawnienia w przypadku pacjenta posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, dedykowany wyłącznie w przypadku sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 1128), nie można sumować z produktem o kodzie 5.53.01.0000708 (Przedłużona hospitalizacja matki karmiącej piersią z powodu stanu zdrowia dziecka – od 5 doby od porodu)
 • Możliwość sumowania: kat. 1a dla dowolnych JGP oraz 1b

Zarządzenie 80/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe (czyli 10/2019/DSOZ) dodaje załącznik 16 (nr 10 do zmieniającego), którym jest wzór oświadczenia tegoż opiekuna zawierający:

 • OŚWIADCZENIE przedstawiciela ustawowego/ opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Dane świadczeniobiorcy czyli pacjenta
 • Dane przedstawiciela ustawowego/ opiekuna faktycznego
 • Dane dotyczące liczby dni pobytu

Uzasadnienia obydwu zmian są tak samo konkretne, jak pozostawiające wiele pytań o szczegóły realizacji.

Zarz. 77/2019/DSOZ dodaje w § 19 zarządzenia 38/2019/DSOZ ust. 7 w brzmieniu:

„7. W sytuacji rozliczania produktu: 5.53.01.0001649 Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z katalogu produktów do sumowania, określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do dołączenia do historii choroby podpisanego oświadczenia, którego wzór określony jest w załączniku nr 16 do zarządzenia.”;

i wyjaśnia zmianę w punkcie 5.d Uzasadnienia:

…w celu częściowej refundacji kosztów pobytu opiekuna w szpitalu. Jednocześnie do zarządzenia dodano załącznik nr 10 (załącznik nr 16 do zarządzenia) będący oświadczeniem. Produkt ten jest dedykowany wyłącznie w przypadku sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz.1128)

Zarządzenie 80/2019/DSOZ dodaje w § 12 zarządzenia 10/2019/DSOZ punkt 2 w brzmieniu:

W przypadku rozliczania produktu: 5.53.01.0001649 – Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, z katalogu produktów do sumowania, określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, świadczeniodawca obowiązany jest do dołączenia do historii choroby podpisanego oświadczenia, którego wzór określony jest w załączniku nr 16 do zarządzenia.”;

i uzasadnia to poprzez kopiuj/wklej z zarz. 70:

w celu częściowej refundacji kosztów pobytu opiekuna w szpitalu, umożliwiono rozliczenie produktu 5.53.01.0001649 – Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – zgodnie z załącznikiem 1 c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne i na warunkach w nim określonych. Produkt ten jest dedykowany wyłącznie w przypadku sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jako uzupełnienie zajrzyjmy jeszcze do Dz. U. poz. 1128, do którego odwołuje się zarządzenie Prezesa NFZ.

Struktura logiczna dokumentów legislacyjnych jest tak niezwykła, że Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2019 poz. 1128) nie zawiera art. 34 ust.3, ale informuje w art. 1, że:

W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127) wprowadza się następujące zmiany:
(…)
2) w art. 35:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia, a także o uprawnieniach wynikających z ust. 4, jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu leczniczego podmiotu, o którym mowa w ust. 1.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3.”.

Ustawa z dnia 16 maja poz.1128 zmienia więc treść ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ogłoszonej jako tekst jednolity w dniu 16 maja (Dz.U. 2019 poz. 1127) czyli w tym samym dniu. Pogratulować tempa! OK, ale co w końcu zawiera ta ustawa w art 34?

Art. 34.
1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
3. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 33 ust. 1, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Wracamy do art. 33:

Art. 33.
1. Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1.

Równie ważny jest także ciąg dalszy ustawy:

Art. 35.
1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
2. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1.
3. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia, a także o uprawnieniach wynikających z ust. 4, jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu leczniczego podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3.

Ten wpis został opublikowany w kategorii MZ, NFZ, rozliczenia, zarządzenia NFZ i inne akty i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „5.53.01.0001649 – Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 1. Dorota pisze:

  Telefoniczna odpowiedź Śląskiego OW NFZ – interpretacja centrali odnośnie produktu… jest to koszt pobytu opiekuna, łózko, pościel, toaleta, bez wyżywienia

  Polubienie

Co o tym myślisz?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s