AOP

czyli ambulatoryjna opieka pielęgniarki lub położnej w ramach AOS.

W Sylwestra sypnęło zarządzeniami zamiast śniegiem. Jedno z nich: 182/2019/DSOZ wprowadza zakres skojarzony do świadczeń AOS z zakresu:

świadczenia w zakresie diabetologii
świadczenia w zakresie kardiologii
świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
Załączniki do zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2019 r. Nr 182/2019/DSOZ – Załącznik nr 1 część a

w postaci: ambulatoryjna opieka pielęgniarki lub położnej czyli AOP.

Z samej definicji użytej w zarządzeniu wynika, że:

ambulatoryjna opieka pielęgniarska lub położnej (AOP) – świadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1a do rozporządzenia AOS wykonywane przez pielęgniarki lub położne, zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu;

realizuje zwiększenie kompetencji pielęgniarek i położnych i umożliwia rozliczanie wykonywanych przez nie samodzielnie świadczeń za pomocą:

§ 12. (…)

4. Świadczenia w ramach zakresu skojarzonego: ambulatoryjna opieka pielęgniarska lub położnej mogą być rozliczane na zasadach określonych w przepisach zarządzenia z wykorzystaniem grup o kodach: PPW oraz grup zabiegowych PZ wskazanych w załączniku nr 5a do zarządzenia.

5. Świadczenia ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej lub położnej podlegają rozliczaniu po zrealizowaniu świadczenia w zakresie wynikającym z rozporządzenia AOS. Nie podlegają odrębnemu rozliczeniu wizyty w poradni związane ze zlecaniem kolejnych badań dodatkowych.

Oczywiście na typowych dla NFZ zasadach czyli w tym samym dniu i zakresie nie może wystąpić porada lekarska lub inna pielęgniarska:

§ 14. (…)

2. Przy rozliczaniu świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w poradniach specjalistycznych w danym zakresie, nie dopuszcza się możliwości łącznego rozliczania świadczeń lub porad ani ich wielokrotności, wykonywanych w tym samym dniu, u tego samego świadczeniobiorcy, chyba że postanowienia załącznika nr 5a do zarządzenia w kolumnie: Uwagi lub załącznika nr 5b lub 5c do zarządzenia stanowią inaczej.

3. Przy rozliczaniu świadczeń ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej lub położnej przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Załącznik 7 tegoż zarządzenia charakteryzuje nowe grupy zachowawcze JGP tymi samymi listami procedur, co dla porad lekarskich:

PPW1 Świadczenie pielęgniarki lub położnej 1 17 pkt
zgodnie z definicją świadczenia
PPW2 Świadczenie pielęgniarki lub położnej 2 30 pkt
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2
PPW3 Świadczenie pielęgniarki lub położnej 3 25 pkt
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W8
Załącznik nr 7 – grupy zachowawcze

O ile czytelne wydaje się być grupowanie wg listy W8, bo lista zawiera raptem 2 procedury:

89.383Badanie spirometryczne
89.522Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
W8

– to wybór 3 procedur z listy W1, które może samodzielnie zrealizować pielęgniarka jest dla mnie nieco tajemnicze. Być może ma ona kompetencje by właściwie zinterpretować wyniki 3 dowolnych badań laboratoryjnych zamiast lekarza – wtedy OK – bo typowe procedury ICD9 tam zawarte są raczej z innego zakresu (laryngologia, okulistyka, badanie słuchu i inne testy sensoryczne). Lista W2 podaje m. in. KTG i to jest chyba jedna z nielicznych procedur typowo położniczych.

Grupy zabiegowe są już dedykowane dla pielęgniarek:

PZ25 9 pkt
wymagane: wskazanie procedury z listy PZ25
ICD-9
93.57Założenie opatrunku na ranę – inne
PZ100 20 pkt
wymagane: wskazanie procedury z listy PZ100
ICD-9
86.056Usunięcie szwów, staplerów, gdzie indziej niewymienione
97.38Usunięcie szwów z głowy lub szyi
97.43Usunięcie szwów z klatki piersiowej
97.83Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej
97.84Usunięcie szwów z tułowia – niesklasyfikowane gdzie indziej
97.891Usunięcie szwów z innej okolicy
PZ106 46 pkt
wymagane:wskazanie rozpoznania oraz co najmniej 1 procedury z listy PZ106
ICD-10
E10.4Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E10.5Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E11.4Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E11.5Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
ICD-9
86.221Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222Wycięcie martwiczej tkanki
86.223Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.271Usunięcie tkanki martwiczej
86.272Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej
Załącznik nr 7 – grupy zabiegowe

Trudno mi określić, które procedury ICD9 są typowe dla zakresu kardiologii, raczej badania laboratoryjne.

Świadczenia specjalistyczne pielęgniarki lub położnej są kontynuacją procesu leczenia następującego po diagnozie lekarskiej specjalisty w tej poradni i określeniu procesu terapeutycznego (czy danymi skierowania powinny być dane tej własnie wizyty lekarskiej jako źródła zleceń dla postępowania pielęgniarki do czasu kolejnej wizyty lekarskiej):

Pierwsza porada odbywa się we współpracy lekarza z pielęgniarką, a kontynuacja leczenia może być realizowana samodzielnie przez pielęgniarkę na podstawie pisemnej informacji wydanej przez lekarza.

Dz.U. 2019 poz. 1864

Uzasadnienie wprowadzenia AOP jest dość lakoniczne:

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w porównaniu do zarządzenia dotychczas obowiązującego, polegają na (…) wprowadzeniu przepisów obejmujących zasady rozliczania porad pielęgniarskich i położnej, realizowanych w niektórych zakresach AOS. Zmiany w tym zakresie stanowią wprowadzenie w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

uzasadnienie do zarządzenia 182/2019/DSOZ

Samo rozporządzenie opublikowane w Dz.U. 2019 poz. 1864 daje dużo więcej informacji na temat tej opieki, określając wymagane wykształcenie personelu, zakres świadczeń i Standard i szczegółowe zasady organizacji udzielania świadczeń oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do wykonywania tych świadczeń.

Pielęgniarka: 

1) magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych lub
2) magister pielęgniarstwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, która w ramach kształcenia zawodowego lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyła wiedzę objętą kursem, o którym mowa w pkt 1. 

Położna:

1) magister położnictwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych lub
2) magister położnictwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, która w ramach kształcenia zawodowego lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyła wiedzę objętą kursem, o którym mowa w pkt 1.

Opisy w zakresie świadczeń udzielanych w ramach opieki pielęgniarki lub położnej pozornie się różnią. Kolejność świadczeń została wymieszana i wygląda to po prostu na jakąś edytorską niechlujność, choć w ogólności zakresy dotyczą tego samego: możliwości ordynacji leków i wyrobów medycznych, zlecania diagnostyki – z określonymi ograniczeniami – właściwych dla zakresu medycznego poradni. Niejednolita enumeratywność tych zakresów kryje zagadkę: czasem edukacja zdrowotna i promocja zdrowia jest na pierwszym miejscu, czasem na ostatnim, a czasem nie ma ich w ogóle zakresie. Ale mimo to: edukować!

Porada pielęgniarska– chirurgia ogólna

Zakres świadczenia:

1) dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego lub
2) ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub
3) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, lub
4) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
5) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe.

Porada pielęgniarska– diabetologia

Zakres świadczenia:

1) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia lub
2) dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, lub
3) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
4) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
5) ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub
6) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Porada pielęgniarska – kardiologia

1) wykonanie standardowego spoczynkowego badania elektrokardiograficznego;
2) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
3) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
4) ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub
5) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, lub
6) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Porada położnej – położnictwo i ginekologia

1) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
2) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
3) ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub
4) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, lub
5) ocena akcji serca płodu, ocena zmian ciążowych, rozwoju ciąży, identyfikacji czynników ryzyka ciążowego, poradnictwo specjalistyczne (choroby współistniejące z ciążą, w szczególności cukrzyca, nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą), lub
6) dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii AOS, MZ, NFZ i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „AOP

 1. Maciej pisze:

  Mam pytanie odnośnie tej nowości. Czy takie rozliczenie z np. PPW3 przez pielęgniarkę w poradni kardiologicznej (zakładając że jest po kursach itd) zamyka możliwość rozliczenia takiego świadczenia lekarzowi? Chodzi mi tutaj o: 89.522 – Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)?
  W sensie że w wielu przychodnia EKG wykonują pielęgniarki, wyniki czekają aż je opisze lekarz i wtedy rozlicza jako W15.
  Czy można tak robić:
  – pierwsza wizyta u lekarza, skierowanie na EKG, rozliczenie W11
  – wizyta u pielęgniarki: wykonała EKG (bez opisu bo nie umie), rozlicza PPW3
  – druga wizyta u lekarza: omówienie wyniku, rozliczenie EKG jako W15
  ?
  Czy to ma wyglądać:
  – lekarz zleca EKG, W11
  – pielęgniarka robi EKG, PPW3
  i koniec.

  Polubienie

  • darjusz pisze:

   Procedurę rozlicza się raz. Jeśli pielęgniarka wykona EKG i uzna, że może ocenić wynik np. jako prawidłowy, to je rozlicza – lekarz potem nie powiela w swojej sprawozdawczości. Zauważ jednak, że do grupy pielęgniarki jak i lekarza kieruje lista dwuelementowa ,(spirometria i EKG). Jeśli lekarz miałby rozliczyć np. 3 procedury z listy W1 i EKG, to to EKG nic nie wnosi do rozliczenia. Warto wtedy rozliczać je osobno, np. w PPW3, bo inaczej po prostu idzie w koszty.

   Polubienie

  • darjusz pisze:

   Lekarz w pierwszej wizycie przekazuje pielęgniarce plan leczenia i ona sama potem decyduje kiedy zrobić i ocenić EKG. Dla niej to jedna wizyta. Lekarz może użyć wyniku w diagnostyce, ale już nie rozlicza.

   Polubienie

Co o tym myślisz?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s